تبلیغات
دانستنیهای دانش آموز - سلسله های پادشاهی ایران

دانستنیهای دانش آموز
دانستنیهایی برای همه دانش آموزان

 


مرکزحکومت

نام مؤسس

نام سلسله

هگمتانه یا اکباتان

دایاکو

مادها

پاسارگاد تخت جمشید

کوروش

هخامنشیان

دامغان وتیسفون

ارشک

اشکانیان

استخر وتیسفون

اردشیربابکان

ساسانیان

مرو ونیشابور

طاهرذوالیمینین

طاهریان

زرنج

یعقوب لیث صفاری

صفاریان

بخارا

امیر اسماعیل

سامانیان

شیراز

پسران بویه

آل بویه

غزنین ولاهور

سبکتکین

غزنویان

همدان و اصفهان

طغرل

سلجوقیان

گرگانج

نوشتکین غرجه

خوارزمشاهیان

تبریزومراغه

هولاکوخان

ایلخان مغول

سبزوار

عبدالرزاق باشتینی

سربداران

هرات وسمرقند

امیرتیمورگورکانی

تیموریان

تبریز

امیرحسین بیک

آق قویونلو

قزوین واصفهان

شاه اسماعیل اول

صفویه

مشهد

نادر

افشاریه

شیراز

کریم خان

زندیه

تهران

آقامحمدخان

قاجاریه

تهران

رضا خان

پهلوی

درباره وبلاگ